Payment Confirmation (แจ้งการชำระเงิน)

Email*

Name*

Telephone*

Order Number*

Paid Amount*

Date*

Time*

Bank Account*

Message

Slipข้อควรระวัง การแจ้งเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งสินค้าต้องทำก่อนชำระเงินเท่านั้น หากแจ้งหลังยืนยันการชำระเงินแล้ว ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งที่เกิดขึ้นใหม่